Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа

Запорізький національний університет

Міністерства освіти і науки України

Факультет журнальчикістики

Курсова бота

Культурна тема на шпальтах газети „МІГ”

Виконала:

Студентка відділення

Факультету журнальчикістики

групи

Науковий керівник:

Запоріжжя

2009


ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. КУЛЬТУРА Й ЖУРНАЛІСТИКА: ВЗАЄМОДІЯ Й ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ

1.1 Історичне формування терміна "культура"

1.2 Загальні принципи діяльності ЗМІ в сфері культури

Розділ 2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРОФОРМУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЖУРНАЛІСТИКИ

2.1 Основні функції культури як критерії змісту Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа культуроформуючих функцій журнальчикістики

2.2 Концепції функцій журнальчикістики

2.3 Зміст і структура культуроформуючих функцій журнальчикістики

Розділ 3. Удобна РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОФОРМУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЖУРНАЛІСТИКИ В ГАЗЕТІ «МІГ»

3.1 Жанрова розмаїтість журнальчикістських текстів на теми культури в газеті «МІГ»

3.2 Діяльність журнальчикі100 в просторі культури. Етапи пошуку інформації на теми культури в загальнодоступних і закритих джерелах

ВИСНОВКИ

Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Журнальчикісти повинні постійно вчиться Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа професійній боті у вкрай узкому й раскладному середовищі — сфері культури. При зовнішній схожості діяльності журнальчикі100 в цій галузі з діловою або політичною журнальчикістикою (використовуються ті ж професійні прийоми, створюються тексти в тих жанрах), діяльність у сфері художньої культури має принципово відмінні свойства.

У цій галузі надзвичайно величавый суб'єктивний фактор Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, розмиті границі між геніальністю й бездарністю, у більшості випадків відсутні більш-менш чітко визначені критерії оцінки того або іншого культурного твору, культурної події або культурного заходу й т.д. У цій сфері взаємини людей найчастіше можуть бути охарактеризовані як "тераріразум однодумців". Тобто бота журнальчикістів ускладнюється тим, що коментарі Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа діячів культури із приводу "чужих" творів найчастіше невірні й навіть несправедливі.

Крім того, саме поняття "культура" найчастіше визначається по-різному самими дослідниками цього соціального парадокса.

Особливу складність заносить сучасна ситуація - все більш стрімке входження України в постіндустріальну інформаційну цивілізацію. У нової цивілізації є величезні переваги перед всіма Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа іншими раніше існуючими соціально-історичними формаціями: це й можливість вибудовування діалогу між різними соцімозгами; і зрослі можливості спілкування між людьми, що мешкають у різних частинах планети. Для дуже багатьох заморочек і конфліктів, що серйозно ускладнювали життя людства протягом століть, з'явилася можливість швидкого й взаємоприйнятого рішення. Але разом з тим Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа існують проблеми, до вирішення яких за всіх часів їх відносилися надзвичайно обережно, а вирішували повільно, протягом багатьох поколінь. Це проблеми, що виникають у зв'язку із взаємопроникненням різних культур. На жалко, у наш час все частіше виникають ситуації, если більш що динамічно розвивається суспільство нав'язує всім іншим соціразумам свій стиль Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа життя, свої методи вирішення заморочек, у тому числі й міжкультурних, що найчастіше приводить до виникнення міжкультурних й, як наслідок, міжнаціональних, протиріч і конфліктів.

Об'єктом нашої роботи є газета „МІГ” за період 2006-2008 рр.

Предметом дослідження в боті є культурна тема періодичного видання „МІГ”.

Виходячи з наукової та удобної значущості Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа даної тими, ставимо за мету ¾ розглянути культурну тему на шпальтах газети.

Досягнення мети вимагає рішення наступних завдань:

¾ Розкрити історичне формування терміна "культура";

¾ Проаналізувати загальні принципи діяльності засобів масової інформації в сфері культури;

¾ Показати зміст і структуру культуроформуючих функцій журнальчикістики;

¾ Проаналізувати жанрову розмаїтість журнальчикістських Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа текстів на теми культури в газеті «Мить».

Методи дослідження: аналітичний, методичний, логічний, контент-аналіз, порівняльний, описовий.

У нових цивілізаційних умовах назріла необхідність освоєння журнальчикістами способів і навичок професійної роботи в сфері культури для того, щоб ступінь їхнього впливу на поточну ситуацію в країні й у соцімозгі не приводила Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа (через незнання або через непорозуміння) до виникнення конфліктних або навіть соціально-руйнівних ситуацій. Все це визначає актуальність обраної теми роботи.


Розділ 1. КУЛЬТУРА Й ЖУРНАЛІСТИКА: ВЗАЄМОДІЯ Й ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ

1.1 Історичне формування терміна "культура"

На перший погляд публікувати різні повідомлення на теми художньої культури надзвичайно просто: береться якесь "культурний захід", описується, хто співав, хто Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа танцював, хто розповідав, можна ще повідомити, як приймали глядачі артистів, — і готовий матеріал. Можна ще "показати ерудицію" — наприклад, указати повністю ім'я того або іншого композитора, або розкрити псевдонім пользующегося популярностью ді-джея.

Такі матеріали складно буде назвати формуючу культуру людини. Тому перейдемо до питання ¾ що собою становить Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа культура.

Звичайно, відповідаючи на це питання, згадують різні визначення й дефініції культури. Згадують, що буває культура політична, економічна, художня й т.д. Але як представляється, перш ніж давати визначення поняттю "культура", особливо в його історичному розвитку, треба усвідомити найбільш важливе в цьому понятті.

Культура — це соціальний парадокс, атрибут людської Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа діяльності, у якому найбільше яскраво й чітко проявляється сама сущность людської природи, а саме:

— разуміння усвідомлено створювати й застосовувати на благо всього соціразуму якісь принципово нові предмети, соціальні механізми, які сприяють формуванню тих або інших матеріальних і духовних цінностей;

— разуміння відкладати на згадку ці предмети й механізми Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа з метою збагачення своєї свідомості й досягнення якихось нових, незвіданих висот у розвитку [16, с. 73].

Сучасне розуміння терміна "культура" склалося не відразу. Поняття "культура" надзвичайно древнє. Відомо, що у всіх випадках раннього вживання слово culture означало процес культивування, вирощування чого-небудь, звичайно тварин і рослин. Подальша еволюція пов'язана, як видно, з Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа перенесенням уявлень про культивування, оброблення із природних процесів створення продуктів життєдіяльності на людський розвиток [16, с. 84].

Поступово метафора ставала все більш звичною, поки терміни типу "культура розуму" не почали сприйматися прямо й безпосередньо, а не в переносному значенні. Крім того, слово "культура" все частіше стало використовуватися для свойства процесу розвитку й Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа удосконалювання в цілому.

Сучасна наукова література характеризується стрімким зростанням числа визначень культури. Підраховано, що майже за 50 років (з 1871 по 1919 рр.) дано всього сім визначень поняття "культура". А за наступні 30 років (1920 — 1950 рр.) — було введене в науковий обіг ще 137. До початку 1970-х років існувало 250 визначень, а до теперішнього часу Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа їхнє число перевищило 500. У цей час існують принципово різні, можна навіть сказати — діаметрально протилежні — точки зору по даному питанню, що ускладнює побудову вивіреної системи культуроформуючих функцій журнальчикістики [16, с. 85].

Діапазон сучасних визначень поняття "культура" дуже широка:

— "культура — це те, що лишається з нами, если все інше зникає",

— "культура — сукупність Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа відносин до природи, до для себя подібних і до самого для себя",

— "культура — форми духовного й соціального функціонування більш-менш однорідних національних або територіальних співтовариств, що спираються на певні моральні й релігійні цінності, втілені в науці, мистецтві й методі життя",

— "культура — охоронниця духовного досвіду людства, а тому — ефективний інструмент Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа формування особистості",

— "культура — втілення потреби людини до впорядкування життя навколо для себя, що виражає в обряді, ритуалі, традиції",

— "культура — є динамічна даність, що цементує конкретне співтовариство й повідомляє його існування визначеність і стійкість",

— "культура — історично певний рівень розвитку суспільства й людини, виражена в типах і формах організації життя й діяльності людей Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях" [1, с. 155(156].

Існують і досить екзотичні визначення. Так, наприклад, Микола Рерих пропонував уважати культурою "шанування світла", "пахощі, сполучення життя й краси", "синтез піднесених і витончених досягнень" [16, с. 94].

В XX ст. відбулася ще одна подія, що кардинально змінило відношення до культури. Наприкінці Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа 1920-х років Е. Кассірер висунув ідею про те, що культура з регулятивною складового буття людини виновата стати конституціональною, тобто, що творить. Дана точка зору остаточно затвердилася наприкінці XX ст. Культуру закончили розглядати як пасивний парадокс, надбудовний і вторинний. Культура стала як черта всіх розумово¾діяльних якостей людини Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа й суспільства. При цьому нарешті не стали розділяти основні сфери життя суспільства на економічну, соціальну й, в останню чергу, культурну.

Найбільш відповідним сучасним поданням визначенням культури можна вважати наступне: "Культура — створена людиною матеріальне й духовне середовище перебування, а також процеси збереження, поширення й відтворення норм і цінностей, що сприяють Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа піднесенню людини й гуманізації суспільства" [16, с. 111].

Можна вважати дане визначення найбільш придатним ще й у силу того, що в науковому середовищі воно є найбільш розробленим, зокрема, у ботах Ю. Лотмана [16]. Образно сущность цього визначення виразив хореограф-постановник Габта Ю. Григорович: "Від того, як танцює балет Величавого театру, залежить Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа і те, як виплавляють сталь у Магнітогорську" [1, с. 180].

Цим визначенням ми й будемо користуватися. Дане визначення особливо значиме, оскільки в ньому виділяється й підкреслюється робочий дуалізм культури (про яке мова йтиме нижче), і показується механізм "роботи культури" й її особлива значимість для життя людського суспільства.

1.2 Загальні принципи діяльності ЗМІ в сфері культури

Діяльність Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа журнальчикі100 в будь-якій сфері, і в сфері культури зокрема, можлива лише при чіткому дотриманні певної інформаційної політики.

Різноманіття проявів журнальчикістської творчості в сфері культури, а також той факт, що в сучасних умовах ЗМІ найчастіше є основним й єдиним каналом інкультурації масової аудиторії, змушують замислитися про Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа необхідність вироблення критеріїв вивіреної інформаційної політики в сфері культури.

На жалко, на державному рівні справа отдалі суперечок і розмов не йде. Але на рівні конкретних ЗМІ ситуація інша. З 1-го боку, існує велика кількість серйозних видань, у яких інформація на теми культури подається животрепещуще, змістовно й цікаво.

Зрозуміло, професійний журнальчикіст повинен Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа разуміти працювати в будь-якому типі видань, куди його закине професійна толика. Але треба розуміти, що творче зростання журнальчикі100, що пише на теми культури, залежить від його вміння налагоджувати контакти з діячами мистецтва, від мозгіння знаходити нове й цікаве, а також від виразного розуміння свого зіткнення з вічністю, у Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа якій можна залишити слід, а можна й "наслідити".

Можна стверджувати, що в міру розвитку інформаційної цивілізації й удосконалювання каналів передачі масової інформації колишнє ставлення до масової культури, як до совершенно точно негативного соціального парадокса, може й повинне змінитися усвідомленим використанням її механізмів для створення й трансляції високої Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, щирої культури в найбільш видатних її формах. Фігурально виражаючись, мова йде про те, що щира культура може й виновата стати масовою.

Для цього треба лише усвідомити, що ті зразки культури, що витримали найжорстокіше випробування часом і не втратили своєї художньої цінності, будучи разтиражованими по каналах ЗМІ, аж ніяк не гублять своєї Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа здатності залишатися явищами щирої культури. Так само, як й художня халтура, виготовлена в єдиному варіанті, не набуде — тільки від факту своєї одиничності — властивостей явища правдивої культури. Тобто, грубо говорячи, фільми О.Тарковского — це, безумовно, явища високої культури, і той факт, що їх подивилися мільйони чоловік по усім світі, аж ніяк Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа не відбився на їхній якості.

Але крім тиражування масової культури журнальчикістика интенсивно "бере участь" в інших культурних течіях. Так, безперечно можна говорити, що політична й соціальна орієнтація різних ЗМІ на різні еталони соціально-політичного устрою життя суспільства відображається й на їхнім відношенні до різних субкультурних течій.

Сама по собі Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа культура в силу великої кількості своїх проявів не є якимось самодостатнім і самоідентифікаційним фактором і не може повною мірою гарантувати, що не відбудеться переоцінки ролі й місця того або іншого твору живопису, музики, літератури й т.д. у житті суспільства. І людство не раз ставало свідком, если така Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа переоцінка відбувалася [6, с. 51-52].

Така прогнозована зміна соціальних, культурних парадигм відносно культури може стати віхою на шляху входження Росії в нову інформаційну постіндустріальну цивілізацію. Разумеется, що найбільш значимим фактором найбільш повної реалізації можливостей цієї цивілізації може й повинне стати надання кожній людині всього необхідного йому обсягу інформації по темі, що Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа цікавить, з метою формування вміння швидко мислити й знаходити правильне рішення серед безлічі запропонованих. Людина повинен мозгіти вибирати серед величезного обсягу інформації ту, котра йому дійсно потрібна й відповідає всім необхідним критеріям актуальності й об'єктивності, а також іншим критеріям, висунутими новою цивілізацією.

Разумеется, що ці принципи можна розглядати Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа як сукупність вимог до сучасної людини, здатному самореалізовуватися в умовах інформаційної цивілізації.

Якщо погодитися із припущенням, що результатом діяльності в рамках будь-якої культури або субкультури, або антикультури (контркультури) завжди є зміна основних ментальних установок у сфері мислення й наступного вироблення на цій основі якихось нових діяльних Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа і ментальних установок, то можна представити наступну концепцію управління реалізацією культуроформуючої діяльності журнальчикістики:

— діяльність у сфері художньої культури є істотною частиною журнальчикістики, причому вона відбувається навіть тоді, если журнальчикістика виконує інші функції (ідеологічні, рекламно-довідкові, рекреативні й інші);

— діяльність журнальчикістики в сфері художньої культури припускає досягнення певного результату — перебудови ціннісних орієнтирів Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа людини для досягнення вимог, пропонованих до ментальності людини нової історичної епохи — постіндустріальної гуманістичної цивілізації з переважним впливом засобів масової інформації [12, с. 347].

У наш час, як правило, знайомство масової аудиторії (удобно всього населення країни) з мистецтвом відбувається саме за посередництвом ЗМІ [15, с. 88].

І те, що показує телебачення, пишуть газети й Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа журнали, і про що розповідає радіо, 100є критерієм довгострокового відношення масової аудиторії до даного виду мистецтва, твору, создателю.

Тобто об'єктивно ЗМІ заповнюють всю надавану теоретичну імперативну нішу, поза залежністю від того, яка роль їм приділяється. І в цьому значенні імперативним фактором ЗМІ як системи, тобто фактором, що Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа визначає саме існування тієї або іншої системи, є корисний її итог, що здійснюють нею функції, тобто, проповідуєма ідеологія. Поняття ідеологія згадується при цьому в науковому змісті, а саме як вчення про думки й поняття.


Розділ 2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРОФОРМУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЖУРНАЛІСТИКИ

2.1 Основні функції культури як критерії змісту культуроформуючих функцій Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа журнальчикістики

При описі механізму реалізації культуроформуючих функцій журнальчикістики неможливо пройти повз основні думки І. Гердера, що затверджував, що культура "надає форму людині". Можна спостерігати, що ця думка знаходить широке застосування в сучасної культурології, що тверять, що "культура совершенно точно детермінує, тобто, причинно спричиняється просторові зв'язки соціальних регуляторів життєдіяльності людей". Тому при Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа розгляді змісту культуроформуючих функцій журнальчикістики неможливо не придти до думки, що вони в основному повторюють зміст основних функцій культури [10, с. 20].

Концепцій функцій культури досить багато. Ми пропонуємо виділити наступні:

1. Підтримка єдності й цілісності людської діяльності у двох видах: історичному і структурно-системному — це основна функція культури;

2. Людинотворча Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа функція — формування правильної даній суспільній системі типу особистості;

3. Функція передачі соціального досвіду — обмін досвідом між поколіннями, країнами й народами;

4. Гносеологічна функція — пізнання навколишнього середовища й самопізнання;

5. Регулятивна функція — визначення поведінки в тій або іншій ситуації [16, с. 374].

Можна назвати також наступні функції культури:

— освоєння й перетворення світу;

— комунікативна;

— нагромадження й зберігання інформації;

— проективної Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа розрядки (зняття емоційної напруженості за допомогою обрядізації діяльності) і інші [16, с. 378].

Однієї зі сторін діяльного прояву культури в значенні механізму самосприйняття соцімозгу є обряд. Все наше життя, якщо придивитися, є сукупність тісно переплетених обрядів: вітання при зустрічі, правила гарного тону й поведінки в суспільстві, правила поважного ставлення Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа до старшого за віком, правила взаємин між підлогами.

Дослідники виділяють три основних форми обряду:

1. Як принцип міжіндивідуальних повсякденних взаємодій,

2. Як форма адаптивної поведінки,

3. Як ціннісна черта особистостей або груп (соцімозгів) [1, с. 45].

Усяка історично сформована культура є перетинання складних і не завжди зрозумілих непосвяченому обрядів, чому приклад — церковні ритуали, військові ритуали.

Більше Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа складним проявом функцій культури є міф, що являє собою цілком особливий культурний парадокс, оскільки в ньому знаходять висвітлення недоторканних, але прийнятими всіма членами соціразуму як абсолютна істина помилкової установки.

У міфі ці помилкові установки тісно переплітаються з реальністю й стають однієї із украй важливих і найчастіше основних Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа рушійних сил суспільства.

Вкрай близькі до міфів з погляду відносини до культури символи.

У самому загальному змісті знак — це якийсь довільний символ, якому в соціразумі прийнято привласнювати категоріальні свойства того або іншого реально існуючого живого або неживого об'єкта.

Так, наприклад, прапор знакізує приналежність до тої іншої політичної партії, до тої Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа або іншої держави, той або інший соціальний стан. Обручка в християнському світі совершенно точно є эмблемой міцності сімейних уз [22, с. 215].

Символи оточують людину в процесі його самовизначення в соцімозгі: іграшки — знакізують дитинство, книги — час навчання, мобільний телефон й автомобіль — знак свободи й матеріального благополуччя, онуки — знак Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа гідної старості.

У самому широкому значенні, символи оточують людину, створюючи йому можливість існування в суспільстві, оскільки людина спілкується за допомогою знаків-слів і літер.

Ритуали, міфи, символи поведінки й, ширше, життєдіяльності людини, проявляються, в остаточному підсумку, у його стилі життя.

Стиль як спосіб вираження власної культури в мові, одязі, манері Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа поводження, манері виразу власних думок у розмові або на листі є однією із самих індивідуальних черт культури. Стиль — це особливе й специфічне в людині і ії поведінці. Зрозуміло, далековато не завжди проходження власноручно обраному або розробленому стилю може бути корисною для даної непосредственної людини. Дуже багато людей не вміють або страшиться Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа виражати свій власний стиль, перетворюючись у якусь середньостатистичну публіку, що не має ніяких особливих виразних рис. Саме для таких людей існує й бурхливо розвивається індустрія моди, у якій розробляються якісь "актуальні" норми й правила в одязі, у манері розмовляти, у манері оточувати своє життя тими або іншими Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа потрібними або марними, але "моторошно модними" речами [22, с. 220].

Роль стилістичних функцій культури, тобто тих функцій, у яких, власне й розробляються розумові механізми, що знаходять своє вираження в зовнішньому стилі людини, рівнозначна комунікативним функціям журнальчикістики. З їхньою допомогою людина усвідомлено виражає своє ставлення до навколишнього світу, до устояних правил поведінки, до Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа політичного ладу, нарешті. Не даремно, наприклад, на початку шістдесятих років, у часи "відлиги" у країні з'явилося дуже багато "стиляг", що одягалися нарочито "модно", по-чудернацьки. Всім своїм виглядом вони показували, що їм зовсім набридла колишня сталінська сіра одноманітність в одязі й манері поводження. Правда, треба відзначити й той факт Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, що вдягалися вони хоч й "модно", але несмачно.

З поняттям стилю тісно пов'язане поняття канону. Канон — це чітко й совершенно точно прописані у формальних документах, правилах, уставах й інших документах норми творчої діяльності, відступ від яких різко й рішуче припиняється, у тому числі й шляхом остракізму художника, його Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа вигнанням з того або іншого художнього середовища. До середини 80-х років вигнання із Спілки живописеців, письменників, журнальчикістів означало повне професійне забуття даної людини, для якого залишався лише один шлях — творча погибель або, з кінця 70-х років, еміграція [3, с. 343].

Але по-справжньому талановитих і геніальних творів у Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа рамках канону створити неможливо. Весь період існування соціалістичного реалізму не дав жодного подібного твору. Більше того, Михайло Шолохов, будучи словестно затятим поборником цього літературного канону, створив роман "Тихий Дон", що не залишає каменю на камені від соціалістичного реалізму, за що, власне, і заслужив обвинувачення в плагіаті. Тільки недавнє виявлення чернеток Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа цього роману розставило всі крапки над "i".

Позначимо основні риси моностилістичного в культурному значенні суспільства.

По-перше, це суспільство цілісно. У ньому діють єдині для всіх шкіл освітні програми, єдине "розклад" культурних заходів (і отут немає великої різниці, чи йдуть усе по суботах на суботники або — по неділях усі йдуть у Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа церкву).

По-друге, у такому суспільстві завжди є дуже чітке уявлення про ієрархії, що проявляється у всіх сферах життя: на боті, де є начальство різного рівня і є підлеглі, знов-таки з різним ступенем підпорядкування. Є люди більше багаті, менш багаті й просто бідні. Є держчиновники і є підприємці Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа.

По-третє, у такому суспільстві все орієнтовано на майбутнє, у ньому діє принцип цілеспрямованості. У християнській традиції такою метою є досягнення кожною людиною при житті певних "кондицій", достатніх для входження в рай після його фізичної смерті. У соціалістичному суспільстві такою метою стала побудова комуністичного суспільства із Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа тваринних позицій - усе скрізь безкоштовно та їли, що хочеш і скільки хочеш [20, с. 17].

Крім того, у моностилізмі можна виділити прагнення до упорядкування буття, виключення "дальних" стилів з життя, спрощення (пояснення подій, що відбуваються, у дусі пануючих теорій), офіційність, позитивність у формі орієнтації на збереження поточного порядку речей, телеологічність, тобто трансляція через твір Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа мистецтва якихось спільних ідей пануючої ідеології.

На цьому принципі варто зупинитися докладніше. Як ми вже гласили, немає ніяких підстав обвинувачувати моностилізм у придушенні творчості живописеців. У рамках прийнятої культурної концепції вони могли мати самі широкийі можливості для творчості. Так, наприклад, клерикальна традиція, особливо на Заході, практически жадала Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа від живописеців очень виразного відображення біблійних подій. І тому світова культура збагачена наймогутнішим шаром видатних добутків на ці теми.

У цілому, моностилістичні культури відрізняються наступними чертами:

1. У их є спеціалізовані групи "творців", які одержували право вирішувати, що саме можна вважати твором мистецтва й у якому ступені;

2. Порядок "прилучення" до Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа культури встановлювався у вигляді раз і назавжди певного розпорядку, і це прилучення виробляється в строго певних місцях;

3. Канонізація жанрів і стилів культурної діяльності [20, с. 21].

У полістилістичних суспільствах ситуація інша, хоча й відрізняється залежно від місцевих разумов.

У дійсному полістилістичному суспільстві твій особистий стиль в одязі й у поведінці — тільки твоя особиста Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа справа. Для приклада можна привести тих же стиляг. Свої попугайські піджаки, краватки з мавпами й вигадливі черевики на товстій підошві вони не шили самі, а купували готовими. Індустрія стилю цивілізованих держав, відкритих у стилістичному культурному значенні, робить одяг і різні речі не тільки розраховуючи на якийсь пристойний Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа конформістський середній клас, а охоплює ще й субкультури.

Щось подібне можна бачити й сфері культури. Всі стилі й напрямки умиротворенно співіснують між собою, жорстко конкуруючи лише при безпосередньому виході на ринок. Ринок добутків художньої культури вкрай нестійкий, у ньому є свої віяння й мода. У якийсь момент можуть "добре йти Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа" на ринку твору класичної школи, а в якийсь момент імпресіоністи, яких потім перемінять експресіоністи, а їх — продовжувачі справи Сальвадору Дали й так отдалі нескінченно.

2.2 Концепції функцій журнальчикістики

Діяльність журнальчикі100 в просторі культури припускає виразне усвідомлення всіх можливостей журнальчикістики як соціального об'єкта, як сфери діяльності і як сфери творчості.

Тому Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа треба особливо зупинитися на функціях журнальчикістики.

Функціями (від лат. functio — обов'язок, призначення, роль) у журнальчикістиці прийнято називати "сукупність її обов'язків і виконуваних завдань", а також спосіб її "життєдіяльності в суспільстві". Функції журнальчикістики досить стійкі, і завдяки цьому є можливість їх спостерігати й описувати. У той Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа же час вони досить різноманітні, складно структуровані, різноманітні у своїх взаємодіях і мають розвинену ієрархію [4, с. 59].

Склад функцій журнальчикістики і їхня структура — об'єктивні, але визначення різних що складають і взаємодіючих елементів, у силу ряду обстоятельств, можуть бути представлені по-різному в різний історичний час. Так, спочатку в радянській теорії журнальчикістики Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа переважали концепції, що спираються на твердження В. Леніна, що "газета не тільки колективний пропагандист і колективний агітатор, але також і колективний організатор" [4, с. 65].

Для даної концепції були характерні однозначні об'єкт-суб'єктні стосунки між журнальчикістикою й аудиторією, тобто вплив "культурної складової" масової інформації на аудиторію повинне Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа було відбуватися строго дозовано, до публікації допускалася лише інформація про події, визнаних державою гідними висвітлення, у тому числі й про події, що відбуваються в сфері культури (творів письменників, театральних постановок і багато чого іншого), а також публікація приписань йдучи в руслі й стилі даних подій [4, з. 67].

Але в рамках Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа даної концепції час від часу робилися спроби якоїсь деталізації функцій журнальчикістики, у тому числі обґрунтовувалася наявність таких функцій, які в даній боті названі культуроформуючими.

Ленінська концепція функцій журнальчикістики вже в ті роки була все-же не єдиною. До початку 70-х років на основі досліджень по соціології преси й психології журнальчикістської Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа творчості, а також на основі методологічних досліджень у даній сфері й деяких інших, склалися трохи інші концепції функцій журнальчикістики.

Паралельно шли дослідження функцій журнальчикістики, що опираються на теорію інформації, кібернетики й інші науки, які привели до створення досить оригінальних, хоча й похожих в основних рисах концепцій функцій журнальчикістики Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа.

З'єднання цих двох потоків досліджень не могло не привести до появи таких концепцій функцій журнальчикістики, у яких прямо ставилося питання про їхній взаємозв'язок й їхню єдність. Так, Е. Прохоров представив комплексний і структурований опис взаємодії журнальчикістики з масовою аудиторією й соціальними інститутами й показав, що журнальчикістика Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа виконує велику кількість функцій. Це функції:

¾ ідеологічні;

¾ безпосередньо-організаторські;

¾ культурно-освітні (пізніше даний создатель назвав цю групу функцій журнальчикістики культуроформуючими);

¾ рекламно-довідкові;

¾ рекреативні,

¾ комунікативні [22, с. 154¾155].

Кожна із цих функцій складним методом взаємодіє з усіма іншими. При цьому комплексність виконання журнальчикістикою своїх функцій Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа носить двойственный нрав:

¾ макрорівень, тобто, вся сукупність текстів газети, журнальчику, програми радіо або телебачення;

¾ рівень окремих творів. При цьому текст може бути монофункціональним, з домінуючою функцією, поліфункціональним, причому останній користується найбільшим інтересом [22, с. 158].

Із усього цього можна запропонувати наступну модель системи функцій журнальчикістики. У центрі (або нагорі) системи Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа функцій журнальчикістики перебувають ідеологічні функції, тобто функції, що визначають самі головні, основні, базові принципи й правила впливу на масову аудиторію з метою створення певної масової свідомості цієї аудиторії.

Ідеологічні функції через зв'язки різного роду впливають на підпорядковані функції — безпосередньо-організаторські, рекреативні й культуроформуючі, а на самій периферії структури Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа розташовуються комунікативні функції журнальчикістики, які, власне, і визначають безпосередню можливість впливу на масову аудиторію. Але й безпосередньо-організаторські, і культуроформуючі, і рекреативні, і комунікативні функції журнальчикістики впливають на ідеологічні функції, змушуючи їх змінюватися залежно від певних мозгов діяльності журнальчикістики.

2.3 Зміст і структура культуроформуючих функцій журнальчикістики

Описана сукупність різних концепція функцій Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа журнальчикістики, зрозуміло, не включає всіх запропонованих і часто пропонованих на розгляд науковому співтовариству класифікацій, які, як правило, є лише деякою видозміною вищезгаданих.

Але нас цікавлять культуроформуючі функції. Для того, щоб зрозуміти принцип їхньої дії для початку розкриємо питання: "Чому дані функції названі культуроформуючими?

Сучасні концепції журнальчикістики походять із конкретного розуміння Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа процесу впливу журнальчикістики на масову аудиторію як "суб'єкт-суб'єктний", тому включення в назву функцій таких осознать, що цікавлять нас, як "управління" або "виховання" і навіть "освіта" не представляється можливим, насамперед тому, що ці поняття припускають різний ступінь "суб'єкт-об'єктних" дій [8, с. 217].

Термін "освіта", незважаючи Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа на всю гуманістичну роль і безумовну важливість для всього суспільства й для кожного індивідуума окремо, також являє собою "суб'єкт-об'єктний процес", у якому в ролі "об'єкта" виступає "Учень" (в узагальненому значенні), у ролі "суб'єкта" — "Вчитель" (знов-таки в узагальненому значенні) [2, с. 442].

Навчальний процес являє собою Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа чітко структурований, методологічно й методично сталий процес "трансляції соціального досвіду в часі історії й відтворення стійких форм громадського життя в просторі культури". Навчально-виховний процес (тобто освіта) завжди має на увазі цілеспрямоване, формально обумовлене прагнення до якомусь заздалегідь заданому зразку (ідеалу, цензу). Тобто, у Вчителя (природно, дане поняття Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа взяте в самому широкому й знеособленому змісті) є об'єктивно поставлена ціль — Держстандарти освіта (освітній ценз), досягнення якої необхідно, наприклад, для підтвердження ліцензії освітньої установи і його акредитації. У Вчителя є також, що розуміє суб'єктивно мета, — рівень освіченості (навчаності) конкретних Учнів, що досягається в практиці определенного Вчителя. І Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, нарешті, є вибудувана система послідовно реалізованих завдань (тема навчання), проходження якої дозволяє гарантированно досягти необхідного рівня освіченості Учня.

Журнальчикістика до подібної структурованої й маючої чітку прив'язку за часом діяльності проводити не може, не виновата й не буде, якщо вона, дійсно, вільна, у повному змісті цього слова.

З іншого боку Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, у літературі издавна існує поняття "формування", що у даний момент досить відкрито для розуміння, але має совершенно точно недетермінізований (точніше, слабодетермінізований) нрав. Таке розуміння можливо хоча б тому, що в літературі по теорії журнальчикістики, культурології й соціології культури не було знайдене конкретного й цілеспрямованого дослідження процесів "формування". Більш того Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, наприклад, у більшості енциклопедій взагалі відсутня стаття "Формування". У силу "свободи" розуміння терміна можна припустити, що його використання в потрібному нам значенні не буде перекручено витлумачене або оскаржене [25, с. 454¾455].

Таким чином, можна спробувати побудувати схему процесу "формування". Припустимо, що при написанні тих або інших матеріалів для публікації в ЗМІ Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа уявляє собі "свою" аудиторію як володіє певними знаннями в певній, що цікавить його сфері. Журнальчикіст припускає, що в аудиторії вже вироблена певна шкала цінностей по темі публікації і є певна "дієва" шкала. Інакше кажучи, освоєні й у тім або іншому ступені активності застосовуються правила певної діяльністної реакції на Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа ті або інші описувані події (гнів, роздратування й готовність застосувати силу для усунення описуваних недоліків — з 1-го боку, схвалення, задоволення, готовність заохочувати різними методами — з іншого). І формування якихось нових установок засобами журнальчикістики можна описати як пропозиція масової аудиторії шляхом публікації в ЗМІ якихось механізмів для корекції, у тому числі й Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа шляхом переформування масової свідомості як всієї масової аудиторії, так і світогляду й світогляду кожної окремої особистості.

Ці правила пропонуються у вигляді певної інформаційної матриці, з якої окремі потрібні в цей момент інформаційні блоки витягаються самою масовою аудиторією в повній згоді із власним розумінням власного ж інтересу в оволодінні Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа якимись новими знаннями або вміннями.

Тим самим "формування" відрізняється, з 1-го боку, від "інформаційно-пропагандистського впливу", що розуміє як цілеспрямований, структурований і чітко розписаний за часом звід дій (сукупність заходів) для досягнення масово-інформаційними способами певної мети в сфері ідеології (яка, помітимо, лежить повністю або частково поза сферою необхідності Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа й/або бажаності для масової аудиторії). З іншого боку, "формування" відрізняється й від освітньої діяльності в повному розумінні слова "освіта".

Таким чином, "формування" можна описати як створення особливого настрою в соцімозгі, що може стимулювати всіх членів даного соцімозгу на досягнення тих або інших знань, мозгінь і навичок. Реалізується ж "формування Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа" у вигляді надання масової аудиторії достатньої кількості інформації для вільного вибору із загального сгустку найбільш зацікавленої і корисної, а також у вигляді створення разумов вільного засвоєння отриманої інформації, перевірки її реальним життям і використання у своїй практиці.

Дане розуміння лежить у руслі сучасного подання про волю слова. Відомо, що Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа процес перегляду основних агітаційно-пропагандистських концепцій і принципів радянської журнальчикістики був актуалізований політичними змінами в радянському суспільстві наприкінці 80-х років. І. Дзялошинский, підбиваючи підсумок ряду виступів на дану тему, досить різко порушив питання про необхідність зміни основних парадигм у журнальчикістській діяльності й про необхідність перестати вважати Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа аудиторію "об'єктом впливу". Создатель призвав перейти на "гуманітарну", тобто гуманістичну точку зору на процес комунікації, до розуміння даного процесу як "відтворення й розвитку людської сутності всіх його учасників" [7, с. 48].

Аудиторія при цьому розглядається як група суверенних особистостей, що звертаються до виданого журнальчикістом тексту з метою знайти в ньому зразки Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа людських здатностей й якостей, засвоєння яких позволить цим особистостям розширити свої власні людські можливості. Це повинен бути текст, до якого вільно й без усякого примусу захоче звернутися та або інша особистість, і в якому вона знайде описи необхідних для неї методів і способів вирішення вартих перед нею заморочек Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, включаючи показ шляхів і способів духовного й фізичного самовдосконалення або придбання яких-небудь нових професійних якостей.

У цьому значенні зміст культуроформуючих функцій журнальчикістики цілком допустимо описати як якусь рамкову сукупність принципів і правил діяльності журнальчикістики в просторі культури. Ціль цих принципів і правил — формування за допомогою художньої культури нової людини Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, людини нової інформаційної, постіндустріальної цивілізації, здатного не просто сприймати потоки інформації, але й управляти ними для свого розвитку й досягнення найвищих рівнів свого духовного розвитку. А також здатного до створення всі нових і нових добутків культури, до розширення простору культури, до використання культури як методу й засобу по створенню нових морально Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа-етичних правил, що відповідають новим історичним умовам і викликам часу [9, с. 247-248].

Наш час —- час інформаційної цивілізації — кардинальним образом відрізняється від попередніх часів. Кардинальні зміни відбуваються й у механізмах роботи журнальчикістики.

П.Гуревич відзначає ще одну особливість сучасної культури — її всі зростаючу мобільність, если протягом 1-го життя може Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа чергуватися кілька культурних епох [6, с. 311].

Це означає, що масова аудиторія й кожен індивід окремо, відчуваючи потребу саме в тій або іншій інформації, може "брати" із пропонованою журнальчикістикою картини культурного життя ті або інші найбільш корисні в цей момент відомості й з їхньою допомогою може створювати власну картину буття Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, у якій основне місце займає саме висока культура як найкращий спосіб оцінки ситуації й побудови життєвої перспективи.

Безумовно, основні поняття, принципи й традиції сприйняття культури заставляються ще в дитинстві, причому найперші уявлення про критерії відбору "що таке добре, а що таке погано" людина одержує задовго до початку процесу шкільного навчання Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. Але навіть у той момент, ще не вміючи читати й писати, людина в культурному середовищі сім'ї, а також за допомогою телебачення, радіомовлення знайомить із миром, одержує якісь початкові поняття про красивому й потворному. І надалі роль журнальчикістики в культурному становленні особистості тільки зростає.

У цілому можна констатувати, що Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа виконання культуроформуючих функцій журнальчикістики визначається багатьма факторами. У їхнє число заходить і реальна можливість журнальчикістики здійснити дані функції у всій їхній розмаїтості, що залежить від структури даної системи й взаємодії її компонентів й елементів, а також від зовнішнього впливу систем більше високого порядку. У випадку з журнальчикістикою й масовою Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа аудиторією в полностьюї більшості випадків так і відбувається.

Дійсно, і сама журнальчикістика й масова аудиторія знаходяться у рівних умовах, що визнається, як ми бачили вище, всіма сучасними концепціями функцій журнальчикістики. І в цьому випадку зовнішній рівень функцій служить для передачі сигналів впливу не на систему більш низького порядку, а на рівноправну Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа систему. Разом же й журнальчикістика й масова аудиторія є підсистемами системи більш високого порядку. Цією системою є соціальна система, у яку заходить, зокрема, державу, як система, що виробляє формальні правила існування систем більш низького порядку, так й інститути цивільного суспільства, що створюють правила неформальні. Тобто, у самому загальному вигляді Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа правила взаємодії журнальчикістики й масової аудиторії визначаються самим суспільством [18, с. 55].

Як підсумок розгляду зазначеної концепції можна представити механізм перетворення потенційних можливостей культури й журнальчикістики в реальні дії, що становлять "практичний" зміст культуроформуючих функцій журнальчикістики.

Якщо реальний журнальчикістський опублікований у тім або іншому ЗМІ текст представити у вигляді знакових (символьних Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа) проявів тих або інших функцій, то можна спостерігати матрицю функцій, що визначають все різноманіття текстів, що реалізують культуроформуючі функції. У кожному такому тексті є елементи (від 1-го нескінченно) із центрального "ядра" системи культуроформуючі функцій, з "діяльністногоі" рівня (також від 1-го нескінченно), і із зовнішньої "комунікативної" оболонки (від 1-го нескінченно Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа) [18, с. 56].

Підбором потрібної кількості елементів з того або іншого блоку функціональної матриці можна створювати журнальчикістські твори самих різних жанрів: аналітичні (нарис, рецензія, історичний огляд і так отдалі), інформаційні — репортажі з тих або інших культурних заходів, замітки, або прямі трансляції.

При цьому ні в якому разі не треба забувати про Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа вже згадуваному вище парадокс гіпертексту, тобто про парадокс результуючого інформаційного впливу на масову аудиторію. У випадку виконання культуроформуючих і всіх інших функцій журнальчикістики, як уже говорилося вище, гіпертекстовий вплив завжди буде — ідеологічним.

Крім того, є журнальчикісти, функціонування яких у рамках тієї або іншої інформаційної політики приводить до створення Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа виразних, здатних зацікавити масову аудиторію журнальчикістських матеріалів і змусити неї сприймати необхідну інформацію.


РОЗДІЛ 3. Удобна РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОФОРМУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЖУРНАЛІСТИКИ В ГАЗЕТІ «МІГ»

Газета "МІГ" у буквальній розшифровці — Молодіжна інформаційно-публіцистична газета. Видання вже издавна закончило бути "молодіжним", воно тепер більше "інформаційне". Однак, дотепер зберігається рубрика орієнтована на молодь.

"МІГ Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа" — одна із самих популярних і тиражних газет у Запоріжжя. Виходить видання в четвер. Щотижня "МІГ" випускає 24-сторінкову газету для всієї родини "Авоська".

Тираж газети "МІГ", як указують у вихідних даних, — 38 800 екземплярів. Такий тираж газета заявляє на кінець березня 2009 року. На 2007 рік тираж заявляли, як - 44 тис. екземплярів.

Газета виходить із листопада Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа 1939 р., раніше називалася "Комсомолець Запоріжжя" ("Коза"), назва "МІГ" газета одержала із січня 1991 р. Це єдина газета, з давньою історією, що дуже добре пристосувалася до сучасного ринку. До її назви в останні 2 роки нередко додають приставку "рекламна". На її сторінках дійсно багато реклами. А реклама самої газети Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа наводнила все мі100.

3.1 Жанрова розмаїтість журнальчикістських текстів на теми культури в газеті «МІГ»

Світ культури безбережний й описати події культури в якомусь одному журнальчикістському жанрі неможливо. Необхідно використовувати все різноманіття засобів масової інформації.

Залучення методології системи показує, що з різних елементів і зв'язків між ними можна як з деталей конструктора "збирати Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа" тексти різних жанрів: аналітичні (нарис, рецензія, історичний огляд і так отдалі), інформаційні — репортажі з тих або інших культурних заходів, замітки, або прямі трансляції.

Аналізуючи сторінки газети «МІГ», можна сказати, що величезне значення має гіпертекст, що виникає в итогі синтезу всіх опублікованих протягом величавого часу журнальчикістських текстів.

При цьому в Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа газеті формування такового гіпертексту може бути як цілеспрямованим, здійснюваним у ході реалізації певних, строго розроблених проблемно-тематичних ліній газети, так і спонтанним. Але гіпертекст існує завжди там, де є засоби масової інформації.

Ефект гипертекстовості створюється журнальчикістами «МІГуі» завдяки привнесенню різноманітних візуальних засобів.

В аналізованому друкованому виданні Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа в останні роки (2006 ¾ 2008 рр.) нередко звертаються до полікодових текстів. Полікодовий текст — закономірне явище, породжене, у першу чергу, сучасною епохою візуалізації, а також активним впровадженням нових інформаційних технологій, використовуваних при створенні інформаційного продукту [5, с. 33] .

У полікодових текстах використовуються наступні види образотворчої інформації: фотографія, картина, карикатура, схема, таблиця, графік й ін Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. При цьому вибір того або іншого засобу залежить від багатьох черт (інтенція создателя; жанр матеріалу; фактор адресата: соціальний статус, рівень освіти, вік, гендер і т.д.; сфера функціонування креолізованих текстів і багато чого іншого).

У сучасній міжкультурній комунікації постійно зростає роль полікодових (креолізованих) текстів, де іконічні засоби поряд з вербальними відтворюють Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа картину світу, шкалу цінностей, естетичні ідеали націй. Наприклад; газета «Міг». № 48. 2006 року опублікувала матеріал В'ячеслава Костикова «Бал перевертнів» (надзаголовок «Набирають силу кримінальні канали взаємодії влади й народу»). Даний текст супроводжує колаж, у який включає три вовчих голів, а в пащі кожної з их — пачка стодоларових купюр. Судячи Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа з головних уборів, перший вовк знакізує чиновництво, другий — сферу охорони здоров'я, а третій — правоохоронні органи. Після прочитання матеріалу 100є зрозуміло, що мова йде про те, що удобно у всіх сферах є «власні перевертні», але при цьому конкретні особи, підприємства, установи не називаються. У цьому випадку пред нами полікодовий Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа (креолізований) текст, що виконує евфемістичну функцію. Адже в матеріалі нічого не говориться про те, що в зображених «символах» діють перевертні, інакше б редакція не уникнула претензій з їх боку. А образотворчий ряд, використаний у колажі, може бути витлумачений по-різному. Це «зручний» спосіб показати своє відношення до тих або інших Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа подій.

Провідну групу жанрів газети «МІГ» складають аналітичні жанри: аналітична стаття, рецензія, аналітичний й історичний огляд, аналітичний нарис. До характерних рис аналітичних жанрів можна віднести історизм, наявність ідеалу, що розуміє создателем як об'єктивно існуюча або тільки передбачувана ціль описуваного явища культури. Твори аналітичних жанрів показують аудиторії Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа можливий итог тієї або іншої діяльності в сфері культури, пояснюють, наскільки те або інше культурне явище наближає суспільство до досягнення даного результату.

Наступну групу жанрів становлять інформаційні й інформаційно-аналітичні жанри. До их належать замітка, інформація (як жанр недлинного журнальчикістського матеріалу на актуальні теми), репортаж. Причому репортаж, кращі зразки журнальчикістських матеріалів Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, написаних у цьому жанрі, як правило, несе в собі риси як інформаційного, так й аналітичного жанрів. Існують також інформаційні нариси. Проміжним жанром між аналітичними й інформаційними може вважатися також інтерв'ю [11, с. 109].

На шпальтах газети „Міг” інтерв'ю зустрічається редко, у порівнянні з іншими жанрами. В інтерв'ю повідомляється Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа якась новина, з іншого боку, у ньому співрозмовник журнальчикі100 розкривається як думаюча особистість у всьому різноманітті своїх особистих якостей.

Для інформаційних жанрів найбільш важливими чертами є точність, оперативність, стислість й ємність. У сфері культури інформаційні жанри особливо корисні для того, щоб показати все різноманіття культурного життя суспільства Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. Це завдання в газеті виконують добірки маленьких інформацій з різних регіонів; добірка повідомлень із різних культурних заходів, що відбуваються в те саме час в одному населеному пункті.

3.2 Діяльність журнальчикі100 в просторі культури. Етапи пошуку інформації на теми культури в загальнодоступних і закритих джерелах

Для починаючих журнальчикістів дуже серйозною проблемою є пошук Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа інформації на теми культури. Необхідно із самого початку навчитися шукати потрібну інформацію в загальнодоступних джерелах. Це можуть бути повідомлення прес-служб різних організацій культури: театрів, музеїв, установ державного управління культурою й багато хто інші. У цей час така інформація найчастіше публікується на офіційних інтернет-сайтах даних установ. При цьому дану інформацію Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа можна розглядати також як первинне джерело для власного матеріалу, оскільки в цих повідомленнях, як правило, досить точно описується, що й если відбудеться, у чому сущность майбутньої події культури, хто саме прийме в ньому участь і багато чого іншого.

Зрозуміло, така інформація не може бути повністю достовірною, як і Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа будь-який інший анонс. У концерті або в театральному спектаклі можуть бути заміни виконавців, на виставках частина творів може брати участь у вернісажі (першому дні роботи), а потім їх можуть зняти з показу або придбати. Або, навпаки, якісь твори можуть бути показані протягом одного-двох днів у ході роботи виставки Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. Варіанти бувають різні. Тому особиста участь журнальчикі100 в події, із приводу якого він збирається опубліковувати той або інший матеріал, як правило, необхідна [9, с. 175].

Цікавою інформацією для відвідування того або іншого культурного заходу є реклама в газеті. У ній, як правило, вказуються всі театральні прем'єри або виставки Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, від роботи яких очікується особливий резонанс у засобах масової інформації.

Наступним етапом творчої роботи журнальчикі100 в сфері культури повинне стати одержання коментарів фахівців або создательів із приводу події, що відбувається, у сфері культури. Такі коментарі також найчастіше публікуються на офіційних веб-сайтах установ культури, але оскільки журнальчикістові необхідна Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа особлива оперативність у публікації своїх матеріалів, то доводиться прибігати до інтерв'ю, а також налагоджувати боту із джерелами інформації.

Такими джерелами можуть бути всі люди, так чи інакше пов'язані з описуваними подіями культури: режисери, виконавці, робочі сцени, звукооформлювачі, письменники, творчі працівники видавництв, живописцы й працівники виставочних залів і музеїв.

Важлива вимога Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа при боті із джерелами інформації: можна брати інформацію, що стосується тільки сфери їхньої професійної компетенції. Причому бажано дістати згоду на публікацію даної інформації з посиланням безпосередньо на її джерело. Тільки в такий спосіб можна гарантувати точність одержуваної інформації. У культурних рубриках газети «Міг» досить нередко вказуються первісні Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа джерела (сайти, телеканали (теле¾радіопередачі), працівники виставочних залів і музеїв тощо.

Нарешті, вершиною творчого зростання журнальчикі100, що пише на теми культури, є створення аналітичних матеріалів. У их журнальчикіст, з усією серйозністю оцінюючи діяльність тих або інших діячів культури або творчих колективів, намічає для их певні точки подальшого Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа росту. Це можуть бути міркування про те, що певному живописцеві непогано було б спробувати для себя в якомусь іншому жанрі, оскільки в тім жанрі, що він працює, він уже домігся видатних успіхів. Це можуть бути матеріали про те, що тому або іншому театру необхідно (бажано) додати у свій репертуар або Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа класики або, навпаки, сучасних п'єс [9, с. 456].

Треба тільки враховувати, що, по-перше, дана інформація не виновата виходити від самих людей культури (хоча іноді вони можуть навіть самі просити опублікувати подібну інформація в якості "пробної кола", щоб оцінити реакцію своєї аудиторії), а, по-друге, треба враховувати, що творчі Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа люди - надзвичайно уразливі й самолюбні. Тому подібні публікації повинні бути вкрай обережні.

Але це тільки одна сторона аналітичної діяльності журнальчикі100 в сфері культури.

Набагато більш складним є створення аналітичних матеріалів, у яких на основі поточної ситуації в сфері культури робляться висновки про загальний стан культури в суспільстві, про проблеми й перспективи розвитку Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, про необхідні входи державного або суспільного втручання (допомоги, стимулювання) або про необхідність на певний період залишити тих або інших живописеців "у спокої". А таких матеріалів на сторінках інформаційно-публіцистичної газети «Міг» не так багато.


ВИСНОВОК

За допомогою засобів масової інформації сучасна людина задовольняє одну з основних своїх потреб — потребу в Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа інформації. ЗМІ різного роду впливають на свідомість людини й через перероблену й відредаговану ними інформацію в аудиторії формується не тільки своєрідна картина світу й світосприймання в цілому, але й встановлюються певні норми й правила поведінки людини в суспільстві.

Газета «МІГ» несе на собі відбиток часу, дають можливість Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа представити коло інтересів жителів нашого мі100. Преса сама по собі один із самих динамічних суспільних інститутів, її концепції й досвід перебувають у прямої залежності від мінливої соціальної реальності, що особливо важливо враховувати в сьогоднішній Україні. Крім того, газета «МІГ» надзвичайно різноманітна по формах індивідуальної творчої діяльності, а це спричиняє різниці в Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа поглядах на її задачі, принципи, ефективність. Все це обумовлює затребуваність інформаційного видання в умовах соціальної, культурної, політичної діяльності.

Культурні журнальчикісти мають потребу в масовому читачі, тому що багато видань вимагають не високого професіоналізму, а розуміння того, яким методом донести до непосредственної категорії аудиторії видання інформацію, наприклад, про музичну подію Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа так, щоб ця аудиторія зрозуміла, про що мова йде, потрібно це їй або не потрібно. Раніше аудиторія була весь радянський люд, сьогодні ситуація принципово змінилася. Сьогодні це або люди, що мешкають у селах, або молодь, що відвідує рейверські дискотеки. У их є повне право на те, щоб їхні Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа інтереси й потреби були враховані й задоволені.

Тому журнальчикіст повинен мати спеціальні знання, мати фахову освіту, пов'язане з якоюсь культурною сферою. Він повинен мати відношення до якихось сфер культури, якщо він журнальчикіст, а не дослідник, лектор або письменник. Але в першу чергу, він повинен мати соціологічні Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа знання й мати соціологічний професіоналізм. Це розуміння того, з яких конкретних людей складається його аудиторія і які колективні думки або пристрасті.


Перечень РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аймермахер К. Символ, текст, культура. ¾ М.: Дом умственной книжки, 1998. ¾ 256 с.

2. Ахмадулин Е. Лаконичный курс теории журналистики. ¾ М.: МГУ, 2006. ¾ 541 с.

3. Богданов Н. Вяземский Б.А Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. Справочник журналиста. – К.: Думка, 1981. ¾ 627 с.

4. Ворошилов В. Журналистика. – М.: СПб, 2002. ¾ 242 с.

5. Галкин С.И. Техника и разработка СМИ: Художественное конструирование газеты и журнальчика. ¾ М.: СПб, 2007. ¾ 215 с.

6. Гуревич П. Психология рекламы. Историко-аналитическое и философское содержание. ¾ М.: Феникс, 2009. ¾ 464 с.

7. Дзялошинский И. Журналистское мышление как развивающаяся Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа система // Вестник Столичного института, серия 10 Журналистика. ¾ № 6, 1988. ¾ С. 46¾56.

8. Дзялошинский И. Культурная проблематика в СМИ: воздействие представлений журналистов на освещение событий культурной жизни // Русская пресса в поликультурном обществе: толерантность и мультикультурализм как ориентиры проф поведения. ¾ М.: Магна, 2002. ¾ С. 204¾221.

9. Дзялошинский И. Творческая особенность в журналистике Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. ¾ М.: МГУ, 1984. ¾ 524 с.

10. Информационная политика. Учебник (под общей редакцией доктора философских наук, доктора В.Д.Попова). ¾ М.: РАГС, 2003. ¾ 154 с.

11. Ким М. Жанры современной журналистики. ¾ М.: СПб, 2004. ¾ 341 с.

12. Ким М. Журналистика: Методология проф творчества. ¾ М.: СПб, 2004. ¾ 545 с.

13. Ким М. Разработка сотворения журналистского Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа произведения. ¾ М СПб, 2001. ¾ 332 с.

14. Корконосенко С. Базы журналистики. ¾ М.: Полиграф, 2002. ¾ 214 с.

15. Лазутина Г. Базы творческой деятельности журналиста. – М., 2004. ¾ 227 с.

16. Лотман Ю. Типология культуры. Обоюдное воздействие культур. ¾ М.: ТГУ, 1982. ¾ 414 с.

17. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. ¾ М.: Прогресс¾Культура Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа, 1990. ¾ 65 с.

18. Мельник Г. Тепляшина А. Н. Базы творческой деятельности журналиста. ¾ М.: СПб, 2004. ¾ 115 с.

19. Николис Г., Пригожин И. Зание сложного. ¾ М.: УРСС, 2003. ¾ 357 с.

20. Перевалов В. Деятельность журналиста в пространстве художественной культуры. Учебное пособие. ¾ М.: МИ, 2007. ¾ 57 с.

21. Правовое поле журналиста (настольная справочная книжка). Под ред. В. Алексеева Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа. ¾ М.: Славянский дом, 1997. ¾ 641 с.

22. Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. – М.: МГУ, 2002. ¾ 338 с.

23. Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. ¾ М.: РИП-холдинг, 2003. ¾ 220 с.

24. Скогорева О. Гипертекст в структуре содержания современной массовой газеты : средства его сотворения // Печатные СМИ. ¾ №2. 2008 // http://www.mediascope.ru/node/217/?

25. Социология Культурна тематика на шпальтах газети "Міг" - курсовая работа журналистики Теория, методология, практика. Под ред. Е. Прохоров, И. Фомичева, Л. Свитич и др. ¾ М.: МГУ, 1981. ¾ 550 с.


kultura-rechi-menedzhera-teoreticheskie-aksiomi-i-prikladnie-voprosi-programmi-obucheniya-referat.html
kultura-rechi-v-russkom-yazike-kontrolnaya-rabota.html
kultura-rossii-2012-2016-gg.html